15°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • قابل سازی محیط شهری منطقه 9 از طریق ظرفیت سنجی ایجاد نظام طراحی شهری و پروژه های طراحی محیطی

    قابل سازی محیط شهری منطقه 9 از طریق ظرفیت سنجی ایجاد نظام طراحی شهری و پروژه های طراحی محیطی

     

    بیشتر عرصه ها و فضاهای موجود در شهرهای امروزین ما در تبدیل شدن به مکان اجتماعی از قابلیت و کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. عامل پیدایش این معضل کم توجهی وبی توجهی به ساختارهای اجتماعی و مفهوم شهر-محل زندگی است. فضا های شهر امروز ما در عینیت خود مکان حضور، بودن، ماندن ویا به عبارتی زندگی شهری نیست بلکه فضایی برای گذار و عبور و رسیدن به بنا ها می باشد. این عینیت غلط، اغلب فضا های شهری امروزین ما را به شریان های عبوری و ترافیکی صرف تبدیل نموده است، بی توجه به اینکه این عرصه ها، باید مکان تبلور حضور ساکنان و بیانگر هویت و ارزشها و مفاهیم جامعه باشد. بدین منظور برای شکل دهی و ایجاد عرصه های با کیفیت و قابل از نظر کیفیت کالبدی با عملکرد زیست محیطی و قابلیت اجتماع پذیری بالا، با توجه به نیازهای روز افزون امروز و تغییر مفهوم و معیارهای کمی سکونت، ملزم به بررسی و طرح ایجاد، باز اندیشی و باز آفرینی مفاهیم جدید فضا و قابل سازی و ظرفیت سازی این فضاها در ساخت، سازمان و نظام شهرهای امروزین خود هستیم. منطقه 9 شهر مشهد در لایه جدید شهر(از نظر گونه شناسی ساختار لایه های شهری مشهد)، از جمله قسمت هایی از شهر است که رشد و توسعه اصلی آن پس از انقلاب با بافتی شطرنجی وساختاری منظم شکل می گیرد.با توجه به رشد شتا بان توسعه شهری در دوران پس از انقلاب و توجه صرف به پاسخ دهی به مسئله مسکن، عدم وجود ساختار های طراحی محیطی و شهری در نظام طرح ریزی کالبدی، بیشتر سطوح کاربری اراضی  به مسکن و شبکه دسترسی اختصاص داده شده و مانند بیشتر بافت های شهری موجود در دیگر نقاط شهر در ایجاد ساختاری پویا و با کیفیت مناسب زیست برای حضور اجتماع شهری غافل مانده است. هرچند عدم وجود طرحریزی کالبدی مناسب در قالب طرح های شهری و محیطی به مانند دیگر نقاط شهر، ساختاری غیر پذیرا را درمحیط شهری این منطقه برای ساکنان ایجاد نموده است، اما قا بلیت ها و پتانسیل های بالای موجود در این منطقه از نظر ذخایر نوسازی و بازسازی محیطی، در صورت ارائه وایجاد نظام ارتقاء قابلیت های محیط شهری می تواند منجر به ایجاد الگویی مناسب محیط  زیست شهری با شاخصه های بالای سرزندگی و زیست پذیری اجتماعی در ساختار و نظام کالبدی- اجتماعی این منطقه گردد.

    محدوده جغرافیایی طرح : 3375هکتار

    مدت انجام پروژه : 9 ماه

    مبلغ پروژه : 000/000/000/1ریال

    مشاور : مهندسین مشاور پردیس شهر طرح

     

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :