15°C 
اوقات شرعی
 
     
   • پروژه‌ها: طبقه‌بندی‌ها


   • شناسایی فضاهای شهری

    شناسایی فضاهای شهری

    کارشناسان طراحی شهری، منظر شهری و معماری، از طریق شناخت نیازهای شهر و شهروندش می توانند فضاهای عمومی رها شده و مرده ی یک شهر را به فضاهای شهری سرزنده ای تبدیل کنند ؛که با داشتن یک منظرشهری مطلوب، به پیروی از آن، سیمای شهری ماندگارتری به وجود آورند. بنابراین شناخت فضاهای عمومی رهاشده که پیاده روها ، پیش فضاها، فضاهای زیرین روگذرها، زمین های بایر و مخروبه را در بر می گیرد، می تواند پتانسیل های طراحی مناسبی را در دستور کار مدیریت طراحی و بهسازی محیط شهری قرار داده است.

     

     

    مشخصات
    مبلغ اعتبار :